Tao Chang Blessings List

Master Sha Tao Center • Hawaii

At Master Sha Tao Center in Hawaii, we have been blessed with the following 40 Tao Calligraphies in our Master Sha Tao Chang, from which we are able to offer you extraordinary Tao Blessings.

  1. 踝 Huai
    Ankles
  2. 足 Zu
    Foot
  3. 肩 Jian
    Shoulder
  4. 肘 Zhou
    Elbow
  5. 腕 Wan
    Wrist
  6. 手 Shou
    Hands
  7. 脑 Nao
    Brain
  8. 颈 Jing
    Neck
  9. 脊椎 Ji Zhu
    Spinal Column
  10. 腰 Yao
    Lower back
  11. 脊髓 Ji Sui
    Spinal Cord
  12. 血液 Xue Ye
    Blood
  13. 胰 Yi
    Pancreas
  1. 肝 Gan
    Liver
  2. 胆 Dan
    Gallbladder
  3. 眼 Yan
    Eyes
  4. 筋 Jin
    Tendons
  5. 治怒 Zhi Nu
    Healing Anger
  6. 心 Xin
    Heart
  7. 小肠 Xiao Chang
    Small Intestine
  8. 舌 She
    Tongue
  9. 血脉 Xue Mai
    Blood Vessels
  10. 治忧郁焦虑 Zhi You Yu Jiao Lu
    Healing Depression and Anxiety
  11. 脾 Pi
    Spleen
  12. 胃 Wei
    Stomach
  13. 口唇齿齿龈 Kou Chun Chi Chi Yin
    Mouth, Lips, Teeth, Gums
  1. 肌肉 Ji Rou
    Muscles
  2. 治担心 Zhi Dan Xin
    Healing Worry
  3. 肺 Fei
    Lungs
  4. 大肠 Da Chang
    Large Intestine
  5. 鼻 Bi
    Nose
  6. 皮肤 Pi Fu
    Skin
  7. 治悲伤 Zhi Bei Shang
    Healing Sadness
  8. 肾 Shen
    Kidneys
  9. 膀胱 Pang Guang
    Urinary Bladder
  10. 耳Er
    Ears
  11. 骨 Gu
    Bones
  12. 治恐惧 Zhi Kong Ju
    Healing Fear
  13. 髋 Kuan
    Hipbones
  14. 膝 Xi
    Knees