Tao Chang Blessings List

Master Sha Tao Center • Honolulu

At Master Sha Tao Center in Hawaii, we have been blessed with the following 40 Tao Calligraphies in our Master Sha Tao Chang, from which we are able to offer you extraordinary Tao Blessings.

 1. 踝 Huai
  Ankles
 2. 足 Zu
  Foot
 3. 肩 Jian
  Shoulder
 4. 肘 Zhou
  Elbow
 5. 腕 Wan
  Wrist
 6. 手 Shou
  Hands
 7. 脑 Nao
  Brain
 8. 颈 Jing
  Neck
 9. 脊椎 Ji Zhu
  Spinal Column
 10. 腰 Yao
  Lower back
 11. 脊髓 Ji Sui
  Spinal Cord
 12. 血液 Xue Ye
  Blood
 13. 胰 Yi
  Pancreas
 1. 肝 Gan
  Liver
 2. 胆 Dan
  Gallbladder
 3. 眼 Yan
  Eyes
 4. 筋 Jin
  Tendons
 5. 治怒 Zhi Nu
  Healing Anger
 6. 心 Xin
  Heart
 7. 小肠 Xiao Chang
  Small Intestine
 8. 舌 She
  Tongue
 9. 血脉 Xue Mai
  Blood Vessels
 10. 治忧郁焦虑 Zhi You Yu Jiao Lu
  Healing Depression and Anxiety
 11. 脾 Pi
  Spleen
 12. 胃 Wei
  Stomach
 13. 口唇齿齿龈 Kou Chun Chi Chi Yin
  Mouth, Lips, Teeth, Gums
 1. 肌肉 Ji Rou
  Muscles
 2. 治担心 Zhi Dan Xin
  Healing Worry
 3. 肺 Fei
  Lungs
 4. 大肠 Da Chang
  Large Intestine
 5. 鼻 Bi
  Nose
 6. 皮肤 Pi Fu
  Skin
 7. 治悲伤 Zhi Bei Shang
  Healing Sadness
 8. 肾 Shen
  Kidneys
 9. 膀胱 Pang Guang
  Urinary Bladder
 10. 耳Er
  Ears
 11. 骨 Gu
  Bones
 12. 治恐惧 Zhi Kong Ju
  Healing Fear
 13. 髋 Kuan
  Hipbones
 14. 膝 Xi
  Knees